Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ευζωία

10 Απριλίου 2020

Ginaikeia Epixeirimatikotita

Γυναίκα και επιχειρηματικότητα. Δύο όροι άρτια συνδεδεμένοι εδώ και αιώνες που βρίσκουν εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες όταν οι γυναίκες στραφηκαν στο επιχειρίν εκτός σπιτιού.


Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (NBG Loan for Female Empowerment) αναγνωρίζουν και στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθώντας προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης των υγιών επιχειρήσεων που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη λήψη δανείου ποσού €25.000.000 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση γυναικείων επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Female Empowerment». 

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη  

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης αυτών των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και στη στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις. 

 

Κατηγορίες επενδύσεων 

 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν: 

 

  • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.

 

  • Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης. 

 

  • Άυλα στοιχεία όπως:δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού και έξοδα κατασκευαστικής περιόδου σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης

 

  • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης

 

  • Δημιουργία δικτύων διανομής στην τοπική αγορά ή άλλες αγορές εντός της Ε.Ε. (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή/και εμπορικών σημάτων, διαχειριστικό και εργατικό κόστος).

 

  • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).

 

  • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.

 

Για την υπαγωγή του Δανειζόμενου στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης, ο Δανειζόμενος δηλώνει ότι στηρίζει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληροί κατ' ελάχιστον ένα από δυο ακόλουθα κριτήρια, ήτοι: 

 

α) Γυναικεία επιχειρηματική ηγεσία: 

 

Στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης συμμετέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γυναίκες και, όταν υπάρχει, Διοικητικό Συμβούλιο/Επενδυτική Επιτροπή της επιχείρησης, αυτό αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% από γυναίκες, ή 

 

β) Γυναικεία επιχειρηματικότητα: 

 

Γυναίκες κατέχουν περισσότερο από το 50% των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.nbg.gr/el/corporate/specialized-lending/solutions/female_empowerment

 


Γιούλα Ζαχιώτη

Προτεινόμενα άρθρα για εσάς